A2 Sporthotel
Bachelorproject Stedebouw en Architectuur

2004

Het eerste (stedebouwkundige) deel van dit project bestond uit het vormen van een toekomstvisie voor het snelwegtracé A2 vanaf knooppunt Leenderheide tot aan de Poot van Metz. Er wordt een compleet nieuwe snelwegervaring ontworpen. Grootschalige voorzieningen worden in het snelweglandschap toegevoegd en het plan wordt zo een tweede centrum van Eindhoven met de A2 als hart ervan. Een onderdeel van het masterplan bestond uit het uitbreiden van een bestaand sportpark naar een park van olympische allure en voorzieningen.

Vanuit dit stedebouwkundig plan werd er een vervolgopdracht op architectuurniveau ontworpen voor een sporthotel onder de snelweg. Ter plaatse van het hotel is de snelweg opgetild als een tribune en het hotel heeft zijn adres aan de luwe zijde. Er werd onderzoek gedaan naar de manier hoe een goede koppeling tot stand kan komen met de bovenwereld en hoe de twee zijdes van de snelweg contact kunnen maken met elkaar.

Bachelorproject Architecture and Urbanism

2004

The first (urban) part of this project consisted in making a future masterplan for the motorway A2 from Leenderheide to Poot van Metz near Eindhoven. We designed a completely new motorway experience. Large programs will be added to the motorway landscape and this plan will become the second centre of Eindhoven with the motorway as its bouncing heart. A part of the plan was the transformation of the existing sport and leisurepark to a new park with Olympic allure and venues.

Out of this urban plan the following assignment is distilled to design a sporthotel under the motorway bank. At the location of the hotel, the motorway will be lifted as a seating tear and the hotel has its adress to the silent side of the wall. A research has been made how one can make a good connection with the upperworld and how to connect both sides of the motorway.

Maquette: detail  

Maquette: overview  

Maquette: urban plan